Reglement for parringsstationer

Reglement for parringsstationer under

DRONNINGAVLERFORENINGEN af 1921

§ 1.

Formålet med parringsstationerne er at sikre uparrededronningers parring med droner af kendt afstamning

§ 2.

Adgang til at benytte parringsstationerne har enhver,der ønsker en eller flere dronninger parret, forudsat rettidig anmeldelse til avlsledelsen, at der er plads på parringsstationen, og at gebyret er betalt inden den fastsatte frist.

§ 3.

For parringen betales et gebyr pr. dronning. For 10 dronninger og derover i samme forsendelse tilstås rabat. Gebyret fastsættes af bestyrelsen for DRONNINGAVLERFORENINGEN af 1921, og betalingen erlægges ved bestillingen.

Hvis dronningerne ikke fremsendes til parringsstationen trods bestilling, returneres halvdelen af det forudbetalte beløb. Ved bestillerens dødsfald eller alvorlige sygdom kan bestyrelsen dog bestemme, at hele beløbet tilbagebetales.

Hvis dronningerne ikke er fremsendt forskriftsmæssigt i foreningens standardparrekassetter, eller der er droner i parrekassetterne ved modtagelsen, afvises disse, og bestilleren fortaber sin betaling.

Hvis en korrekt fremsendt dronning ikke parres, tilbagebetales intet. Foreningen påtager sig ikke ansvar for dronningens evt. bortkomst under parringsudflugt, rømning, hærværk, transportskade osv.

§ 4.

Bestyrelsen for DRONNINGAVLERFORENINGEN af 1921 fungerer som avlsledelse. Dog kan bestyrelsen nedsætte et udvalg, der fungerer som avlsledelse. Dette udvalg kan suppleres med medlemmer uden for bestyrelsen.

§ 5.

Avlsledelsen vedtager hvert år, hvilke dronelinier, der skal være på parringsstationerne den følgende sommer.

Avlsledelsen sørger for indsamling af avlsoplysninger, ud­arbejdelse af stambog og udfærdigelse af rapport over avlsresultaterne.

Avlsledelsen offentliggør hvert år i februar eller marts:

a. hvilke parringsstationer, der vil blive benyttet,

b. hvilke dronelinier, parringsstationerne har,

c. hvilken køreplan der gælder for de enkelte stationer,

d. hvilken frist, der er for tilmelding til parring.

Avlsledelsen meddeler anmelderne, om de kan få deres dronninger parret, og fører tilsyn med parringsstationerne samt transporten til og fra disse.

Avlsledelsen godkender parringskassetter, andet materiel og transportsystemer.

DRONNINGAVLERFORENINGEN af 1921’s parringsstationer:

BÅGØ: (Ligustica)

LIVØ: (Ligustica)

HELNÆS: (Ligustica)

MANDØ: ( Carnica)

Nyord: ( Buckfast)

TUNØ: ( Buckfast)