Offentlige myndigheder

    
Binævnet
Binævnet har til opgave at rådgive Ministeren for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og direktøren for Plantedirektorate i spørgsmål vedrørende lov om biavl og om regler fastsat i medfør heraf.
    
Bisygdomsinspektører
Bisygdomsbekæmpelse i lokalområderne. Rådgivning vedr. bisygdomme
    
Fødevaredirektoratet
Fødevaredirektoratet
    
Offentlig bisygdomsbekæmpelse
Hovedopgaven er at holde de danske bier sunde. Tre medarbejdere varetager de forskellige opgaver. Statens Bisygdomsnævn har en vigtig rådgivende funktion i forbindelse med gennemførelsen af love og bekendtgørelser vedrørende honningbier og humlebier
    
NaturErhverv
NaturErhverv administrerer Lov om biavl, i samarbejde med Danmarks JordbrugsForskning, Offentlig bisygdomsbekæmpelse. Loven omfatter bi-sygdomme, renavl, forgiftningskader, flytning af bier, samt bevarelsen af den brune Læsø-bi.