Vedtægter

Vedtægter for

DRONNINGAVLERFORENINGEN af 1921

§ 1.

Foreningens navn er DRONNINGAVLERFORENINGEN af 1921.

Foreningens formål er at samle dronningavlere og andre med interesse for dronningavl og på bedste måde varetage dronningavlens fremme.

§ 2.

Medlemskab er betinget af indbetalt årskontingent. Som med­lem kan optages enhver, der har interesse i foreningens formål. Årskontingentet opkræves umiddelbart efter årsskiftet og skal være betalt for at have stemmeret på generalforsamlingen. Et medlem kan udnævnes som æresmedlem og modtager da medlemskab vederlagsfrit.

§ 3.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes hvert år inden 1. maj. Hvert medlem kan på generalforsamlingen stemme med en stemme. Alle afstemninger er skriftlige, når blot et medlem forlanger det, og afgøres ved almindelig stemmeflerhed.

Generalforsamlingen indvarsles ved offentliggørelse senest 3 uger før dens afholdelse i Tidsskrift for Biavl og ved skriftlig henvendelse til hvert medlem.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller når 3/4 af medlemmerne forlanger det.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før dens afholdelse.

Den ordinære generalforsamlings dagsorden:

1. Valg af dirigent og valg af stemmetællere.

2. Beretning.

3. Fremlæggelse af regnskabet og budget for det kommende år.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Fastsættelse af medlemskontingent.

6. Valg til bestyrelse og suppleant.

7. Valg af revisor.

8. Eventuelt.

Til vedtægtsændring kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stem­mer er for ændring.

DRONNINGAVLERFORENINGEN af 1921 kan opløses, når det med 2/3 af de afgivne stemmer vedtages på to hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst en måneds mellemrum.

Ved foreningens opløsning skal der på den opløsende generalforsamling, træffes beslutning om, til hvilken biavlsorganisation en evt. formue skal overgå.

§ 4.

 

Bestyrelsen består af 5 bestyrelsesmedlemmer.

De 5 bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen, idet der hvert andet år vælges henholdsvis 2 eller 3 bestyrelses­medlemmer.

Desuden vælges 1 bestyrelses­suppleant for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Ud over bestyrelsen vælges 2 revisorer, der fungerer i 2 år og afgår skiftevis. Genvalg kan finde sted.

 

Kassereren fører foreningens regnskab.

Regnskabsår følger kalenderåret og revision skal være foretaget inden generalforsamlingen.

Bestyrelsen holder møde, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

Bestyrelsens beslutninger protokolleres af sekretæren. Protokollen oplæses på bestyrelsesmødet og underskrives af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsesmøde indvarsles med mindst 8 dages varsel til hvert enkelt bestyrelsesmedlem. Ved stemmelighed på et bestyrelsesmøde er formandens stemme udslagsgivende.

Således vedtaget på generalforsamlingen Fjelsted Skovkro d. 30. april, 2016