Dronningavl

Hvordan vira overføres til og påvirker honningbidronninger

Esmaeil Amiri har i forbindelse med sin PhD udforsket viras indflydelse på honningbi dronningers sundhed. Tab af bifamilier er steget meget i de sidste årtier, og blandt de mulige årsager spiller tab af dronninger og golde dronninger en væsentlig rolle. Ikke mindst vil tab af dronningen udenfor parringssæsonen uvægerligt føre til, at bifamilien går til grunde. Enkelte vira er kendte for at påvirke dronningers sundhed negativt. Esmaeil sammenlignede forekomst af virus i sunde danske bifamilier fra dronningeavlere, kyndige biavlere og biinspektører med forekomst i bifamilier angrebet af varroamider, og fandt markante forskelle. Endvidere har han undersøgt spredning af sort farvningssyge, også kendt som kronisk biparalysevirus (CBPV), til dronninger, og dokumenteret den negative effekt af dette virus på dronninger. Endelig har Esmaeil påvist, at deform vingevirus (DWV) kan overføres ved naturlig parring af dronninger med syge droner samt at en infektion med DWV i forbindelse med parring kan spredes til hele dronningen. Dette er påvist ved kvantitativ PCR af dronningers kropsdele og af den sæd, der lagres i sædgemmet.

Disse nye forskningsresultater påviser flere mulige overførelsesveje for virus til honningbi dronninger. Resultaterne giver indsigt i forhold til mulige årsager til dronningetab samt for veje til at undgå dette.
Læs mere her

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.

Tidspunkt: Fredag den 6. juni klokken 12.00 Sted: Auditoriet, AU Flakkebjerg, Forsøgsvej 1, 4200 Slagelse